Home
   About Us
   Missions
   News Center
   Sponsorship
   Projects
   Donation
   Gift Shopping
   letters & Articles
   Photo Gallery
   Reports
   Used Goods
   Contact Us
   Children Database

 
 

Angels List for 2006

 
 

We would like to see your names are listed here.  We thank you on behalf of those children you have helped and supported.  See the categories for angels, click here

 

Individuals Angels

Platinum Angel (>$1000)   Xiaohan Hong, Angelene Huang, John Lu, Wei Zhang, Shilin Hu
Golden Angel(>$500)  Feng Yang, Zheng Yuan,
Silver Angel(>$200)   Lei Wang, Sherry Cai, Tieniu Li, Wei Wang, Xiong Fei, Mingfie Yin, Li Zhu, Qing Li, Ting Zhang, Yongli Lu, Hao Chen, Hailin Guan, Bo Liu, Jie Yang, Huixing Jin, Bo Qian, Hiulum Wong, Zheng Wei, Jie Zheng
Purple Angel  Qin Jun, Michael Joy, Grag Rink, Kunshan Huang, Miaomiao Zhang, Jie Zheng, Jianghui Liu, Kenneth Forman, Amy Cutler, Xuemin Lu, Bo Xu, Zhu Han, Jason, Yan Chen, James chen, Xuetao Lu, Chunpo Yang, Chun Li, Xi Hong, Song Yang, Jun Qin, Yangbing Zhang, Pancheng Wang, Peng Li, Hong Xi, Yaxin Cao, Yanbin Zhang, Linda Dong, Mindy Zhang
 

Corporations Angels
Premium Angel (>$2000) ERM Inc., Countrywide Company
Golden Angel (>$1000)  Put your corporation links or logos here!
Silver Angel  (>$500)  Church of the Savor, Merck, Moody's
Purple Angel Sponsor  NJCCPS, Intuition Foundation

 

 

2005 Angel Pray Child Charity Foundation                                                          Contac Us  | Privacy Policy